Głównej zawartości

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.