Głównej zawartości

Podstawowe wymagania dotyczące zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu, odnowy biologicznej

Rozpoczęcie działalności zakresie świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu lub odnowy biologicznej wiąże się z dostosowaniem lokalu użytkowego do wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn.zm.), które określa m.in. wysokość pomieszczeń, oświetlenie, rodzaj wentylacji.

Przed rozpoczęciem działalności opinię sanitarną może wydać właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny na wniosek, zawierający opis świadczonych usług, inwentaryzację pomieszczeń, rysunek techniczny przedmiotowego lokalu i jego dane (powierzchnia, wysokość, rodzaj wentylacji, oświetlenie, rozwiązania instalacji wodno– kanalizacyjnej, w tym dostęp do wody przeznaczonej do spożycia, jej jakość oraz przewidywaną liczbę pracowników, a także wyposażenie obiektu).

Pomieszczenia zakładów, które nie odpowiadają wymogom stawianym w zakresie wysokości pomieszczeń, oświetlenia naturalnego lub są usytuowane w suterenie lub piwnicy, powinny uzyskać akceptację Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (w przypadku braku oświetlenia naturalnego lub obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu, wymagana jest zgoda Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy).

Narzędzia wielokrotnego użycia wykorzystywane w ww. zakładach powinny być poddawane procesom sterylizacji. Najbardziej skuteczną metodą sterylizacji jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu (poprzez autoklawowanie).

Procesy dezynfekcji przeprowadza się środkami biobójczymi, zgodnymi z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2231).

Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się wykaz produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151 z późn.zm.), osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, a do takich osób, należą osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie.

Zgodnie z art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r. poz. 151) – osoby podejmujące czynności, w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochroną przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Procedury te, powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzenia dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń. Na wniosek podmiotu obowiązanego do wdrożenia i stosowania procedur, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury. 

Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu oraz odnowy biologicznej sprawuje właściwy powiatowy inspektor sanitarny, do którego należy zgłosić fakt rozpoczęcia działalności.