Głównej zawartości

Skargi i wnioski

 

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski dotyczące działalności PSSE mieszkańcy mogą składać w godzinach urzędowania 7.25-15.00 w sekretariacie PSSE –  parter, pok. 4


Interesantów w sprawie skarg, wniosków i interwencji przyjmują w godzinach urzędowania:

–        Dyrektor PSSE – Jolanta Labiś  parter  pok. 4

–        Kierownik Nadzoru – Mariola Krajewska, parter pok. 12

–        Pracownik Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego – Leszek Skoczeń ,   parter  pok. 3

–        Koordynator Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku –  Joanna Luba, parter pok.6

–        Koordynator Sekcji  Higieny Pracy – Mariola Krajewska, parter pok. 7

–        Pracownik Higieny Dzieci i Młodzieży – Magdalena Majkowska, parter pok. 12


Ponadto Dyrektor PSSE w Iławie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek do godziny 15.30 


Skargi i wnioski dotyczące Dyrektora PSSE przyjmuje sekretariat Dyrektora – po zarejestrowaniu ich – przesyła do rozpatrzenia Dyrektorowi WSSE w Olsztynie
Skargi i wnioski dotyczące wyżej wymienionych kierowników i koordynatorów organizacyjnych  komórek organizacyjnych –
po zarejestrowaniu – są niezwłocznie przekazywane  Dyrektorowi PSSE.

Skargi i wnioski muszą zawierać:

1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.

2. Adres wnoszącego.

UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski
    

–       Instytucja skarg i wniosków jest instytucją konstytucyjną (art. 63 Konstytucji RP). Z tego przepisu wynika, że każda osoba fizyczna, nawet nie dysponująca pełnią praw, ma prawo składać skargi, wnioski i petycje zarówno w interesie publicznym, jak i własnym, a za zgodą osoby trzeciej, również w jej interesie. Tryb postępowania w sprawach skargi powszechnej regulują przepisy działu VIII k.p.a. w art. 221 - 259. W niewielkim zakresie uregulowania te są uzupełnione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U Nr 5, poz. 46).

–        Stosowanie postępowania w sprawach skarg i wniosków oraz petycji następuje w  każdym przypadku, gdy zostanie wniesiona skarga, a więc jeśli ktokolwiek wyrazi swoje niezadowolenie z działalności PPIS (art. 221 k.p.a.) albo złoży wniosek, propozycję ulepszenia działalności PPIS (art. 2, art. 227 i art. 241 k.p.a.).

–        PPIS jest właściwy do rozpatrywania skargi na pracowników własnych.

–        Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu – mogą być wnoszone tak samo jak podanie. W razie zgłoszenia ustnego, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.

–        Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę-organizacji społecznej) oraz adres wnoszącego. Skardze lub wnioskowi stawia się wymaganie, ażeby można było ustalić ich przedmiot. W zupełnie dowolnej formie może być wyrażona treść skargi, wniosku.

–        Skargi i wnioski bez imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu, a więc skargi anonimowe, pozostawia się bez rozpatrzenia - na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r.

–        Skargi i wnioski powinny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie, należy zawiadomić skarżącego o przyczynach zwłoki i podać nowy termin załatwienia skargi, a w razie niemożliwości załatwienia wniosku w wymienionym terminie należy zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz przewidzianym terminie załatwienia wniosku.

–        sposobie załatwienia skargi zawiadamia się pisemnie skarżącego. Pismo powinno spełniać wymogi określone w art. 238 §1 k.p.a.