Głównej zawartości

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

Załatwianie spraw

Sprawy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie rozpatrywane są z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096). 

 

Podanie może wnieść strona postępowania:

·        Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.).

·         Stronami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostki nie mające osobowości prawnej.

·         Pełnomocnikiem strony może być każda osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych. Strona pełnomocnictwa udziela na piśmie lub zgłasza je ustnie do protokołu. Pełnomocnik powinien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. W sprawach mniejszej wagi organ administracyjny może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w jego imieniu.

 

Wymogi i uchybienia formalne podania:

·         Treścią podania może być żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie, a więc każdy wniosek procesowy lub inne oświadczenie strony, uczestnika postępowania. Podanie może być wnoszone w celu wszczęcia postępowania, jak też w trakcie jego prowadzenia i po zakończeniu go decyzją.

·         Podanie powinno zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, podpis oraz odpowiadać innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

·         Podanie w formie pisma może być doręczone osobiście, przez pocztę, może być wnoszone telegraficznie, dalekopisem, telefaksem, pocztą elektroniczną na formularzu internetowym organu (art. 63 § 1 k.p.a.). Podanie wnoszone drogą elektroniczną musi być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym (z ważnym certyfikatem bezpieczeństwa). Nie wymienia się telefonu jako środka łączności przy wnoszeniu podań z uwagi na nikłe możliwości identyfikacji osoby wnoszącej je w ten sposób. Podanie może być zgłoszone ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika organu.

·         Wnoszący podanie ma prawo żądać potwierdzenia wniesienia przez adnotację na kopii lub osobnym poświadczeniem.

·         Jeśli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

·         Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom przewidzianym przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia określonych braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

Terminy załatwiania spraw:

·         Terminy można podzielić na terminy ustawowe, tj. wynikające z k.p.a. i innych ustaw i terminy wyznaczone przez organ prowadzący postępowanie. Terminy wyznaczone nazywane są również terminami urzędowymi.

·         Sposób obliczania terminów ustala art. 57 k.p.a. wskazując, jak oblicza się terminy określone w dniach, tygodniach i miesiącach.

·         Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej albo złożono je w urzędzie konsularnym. W zasadzie o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

·         Organ administracji obowiązany jest załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki.

·         Niezwłocznie powinny być załatwione sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi.

·         Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, natomiast w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

·         Do terminów załatwienia sprawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach do dokonania określonych czynności (np. czasu na usunięcie przez stronę braków podania - art. 64 § 2 k.p.a.), okresów zawieszenia postępowania, oraz opóźnień spowodowanych z winy strony (np. niedostarczenie przez stronę dokumentu w wyznaczonym przez organ terminie).

·         Organ, który nie załatwił sprawy w terminie, obowiązany jest zawiadomić o tym strony, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy terminu załatwienia sprawy (art. 36 § 1 i 2 k.p.a.).

·         Na niezałatwienie sprawy w terminie, stronie służy zażalenie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na podstawie art. 37 § 1 k.p.a.