Głównej zawartości

Kierownictwo i kompetencje

 

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE KIEROWNICZE I ICH KOMPETENCJE

 

Pracą Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie, który jest jednocześnie dyrektorem Stacji.

 

Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje starosta za zgodą państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

 

Powołanie na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

 

Starosta na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego może w każdym czasie odwołać państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z powodów określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

Dyrektor PSSE w Iławie

 Jolanta Labiś

mgr inż. higieny i epidemiologii

specjalista higieny