Głównej zawartości

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności 

 

Podstawowe cele i zadania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie określa m.in.  § 6 i §7 Statutu PSSE.

§ 6.1 Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami :

1)      higieny środowiska;

2)      higieny pracy w zakładach pracy;

3)      higieny procesów nauczania i wychowania;

4)      higieny wypoczynku i rekreacji;

5)      zdrowotnymi żywności i żywienia, przedmiotów użytku;

6)      higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust.1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez :

1) prowadzenie spraw związanych wykonywaniem czynności kontrolnych i innych

     czynności wynikających z zadań realizowanych  przez państwowego inspektora

     sanitarnego;

2) opracowanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

3) działalność przeciwepidemiczną;

4) opracowanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5) przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu

    administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6)      przygotowanie i składanie projektów wniosków o  ukaranie do sądów rejonowych;

7)      przygotowanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

8)      inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń;

9)      sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

10)   prowadzenie postępowania  i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby   zawodowej i przygotowanie  w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

11)   prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

12)  sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska  zakładów nauczania i  wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

13)  sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska,  obiektów  użyteczności publicznej oraz miejsc  zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

14)   sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia, materiałów i wyrobów  przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

15)  sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej;

16)  prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

17)  opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

18)  prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych , finansowych oraz pracowniczych;

19)  wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

20)  wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych.