Głównej zawartości

Informacja

dla producentów produkcji pierwotnej

produkty pierwotne (roślinne) - produkty gleby, w tym rośliny rosnące w warunkach naturalnych, produkty  uprawy roślin; 

produkcja podstawowa (pierwotna) - produkcja, uprawa, zbieranie runa leśnego.

 

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie przypomina, że zgodnie z zapisami art. 63 ust.2 pkt. 12, ust.3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

¾     podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

W związku z tym producent zobowiązany jest:

  1. co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tej działalności złożyć do właściwego, ze względu na miejsce prowadzenia działalności, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów (podając zakres i wielkość produkcji oraz rodzaj produktów pochodzenia roślinnego) wraz z właściwymi załącznikami określonymi we wniosku;
  2. wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie złożonego przez producenta wniosku, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów;
  3. dodatkowo każdy podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o każdym przypadku zmiany działalności, celem dokonania zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności.

Podmioty już działające, zobowiązane są do dopełnienia obowiązku rejestracji zgodnie z powyższymi zasadami.

 

 

Kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze pieniężnej do w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający (art.103, ust.1 pkt.4 w/cytowanej ustawy).

 

Sekcja Higieny Żywności

Żywienia i Przedmiotów

Użytku PSSE Iława

tel. (89) 649 04 35; (89) 649 04 33