Głównej zawartości

Polityka jakości laboratorium

 

Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie prowadzona jest w oparciu o realizację ustawowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej skierowanych na ochronę zdrowia ludzi przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganiu powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

W celu jej realizacji sprecyzowano politykę jakości Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, którą jest stałe doskonalenie i utrzymywanie na wysokim poziomie wykonywanych badań.

Dla realizacji polityki jakości wdrożono i w sposób ciągły doskonali się system zarządzania Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych, który jest zgodny z wymaganiami aktualnego wydania normy PN - EN ISO/IEC 17025  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych realizuje następujące cele jakościowe:

-     praca na wysokim profesjonalnym i jakościowym poziomie która spełnia oczekiwania klienta poprzez dostarczenie wyników badań, które są:

rzetelne, to znaczy wykonane zgodnie z dobrą profesjonalną praktyką;

wiarygodne, tzn. takie, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą badanego parametru;

użyteczne, tzn. takie, które pozwolą klientowi rozwiązać jego problem,

-     zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego, profesjonalnego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium,

-     aktywne reagowanie na zmieniające się wymagania ustaw i przepisów oraz potrzeby i oczekiwania klientów,

-     zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności działania,

-     ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania i kompetencji technicznych,

 

Powyższe cele realizowane są w oparciu o wysoką etykę zawodową pracowników i powszechną ich świadomość odpowiedzialności za jakość wszystkich wykonywanych czynności poprzez:

-     postępowanie zgodne z zasadami określonymi w Księdze Jakości i pozostałej dokumentacji systemu zarządzania,

-     prowadzenie badań zgodnie z zatwierdzonymi metodami stosownie do wymagań klientów, jak też wymagań ustawowych i przepisów,

-     ustalanie i wprowadzanie każdego roku zarządzeniem Dyrektora Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie mierzalnych celów operacyjnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Laboratorium i realizacji polityki jakości,

-     ustanowienie i doskonalenie procesów komunikowania się z klientami oraz wewnątrz Laboratorium,

-     identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz szkolenie pracowników i ocenę skuteczności podejmowanych działań dotyczących szkoleń w takim zakresie, aby możliwa była realizacja bieżących i przewidywanych zadań,

-     postępowanie zapewniające integralność systemu zarządzania podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania.