Głównej zawartości

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Sekcja Higieny Żyności, Żywienia i Przedmiotu Użytku

 

            Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwa w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany.

            Do zakresu działania Sekcji HŻŻ i PU w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego a także, warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetykami.

 

Do zadań sekcji HŻŻ i PU należy:

        Urzędowa kontrola żywności

        Urzędowa kontrola materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

        Pobieranie próbek do badań w ramach nadzoru bieżącego

        Urzędowa kontrola  produktów kosmetycznych  

        Kontrola jakości zdrowotnej przywożonej z zagranicy żywności, składników żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

        planowanie i organizację nadzoru sanitarnego w zakładach produkcji i obrotu żywnością oraz nadzoru nad warunkami transportu środków spożywczych w zakresie spełnienia wymogów higieniczno-zdrowotnych,

        zapobieganie produkcji i wprowadzaniu do obrotu: żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów  kosmetycznych o niewłaściwej jakości zdrowotnej,

        planowanie i organizację poboru prób do badań laboratoryjnych,

        orzekanie o jakości zdrowotnej badanej żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych  do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych

        współdziałanie z Oddziałem Laboratoryjnym w sposób umożliwiający zespolenie działalności laboratoryjnej z funkcją kontroli  i nadzoru,

        planowanie i organizację oceny prawidłowości sposobu żywienia wybranych grup ludności i rozwijanie działań zmierzających do racjonalizacji żywienia,

        organizacja działań i dokonywanie oceny ryzyka w ramach  Wspólnotowego Systemu Szybkiego Informowania  RAPEX, w tym Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych RASFF,

        współudział w dochodzeniach i likwidacji przyczyn zbiorowych zatruć pokarmowych,

        rozpatrywanie skarg i wniosków,

        opracowywanie okresowych ocen i analiz z uwzględnieniem wyników kontroli i badań laboratoryjnych,

        współpraca z odpowiednimi instytucjami odpowiedzialnymi za warunki zdrowotne żywności, żywienia i przedmiotów użytku.