Głównej zawartości

Higiena Komunalna

 

Sekcja Higieny Komunalnej

 

Działalność Sekcji Higieny Komunalnej polega na sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:

Ø   urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia oraz jakości dostarczanej wody

Ø   jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do organizacji miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

W ramach powyższego nadzoru realizowanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych prowadzony jest stały monitoring jakości wody.

 

W przypadku wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi dokonywane są kontrole i oceny sanitarne obiektów, urządzeń służących do zaopatrywania w wodę oraz pobierane próbki wody i przekazywane do laboratorium PSSE w Iławie.

Sporządzane są okresowe oceny jakości wód wodociągowych, które przekazywane są do właściwych organów samorządu gminnego jako odpowiedzialnych za zaopatrzenie oraz zobowiązanych do informowania mieszkańców o jakości dostarczanej wody.

W każdym przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości wody dostarczanej przez urządzenia wodociągowe konsumenci są informowani przez lokalne media.

 

W przypadku wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli - organizator takiego miejsca wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kapiących się tam osób oraz obowiązany jest właściwie oznakować miejsce wykorzystywane do kąpieli. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli niezwłocznie przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań oraz informuje o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody. Na podstawie wyników badania wody państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody. W przypadku gdy wyniki badań wykonanych przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli mogą wskazywać na to, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie spełnia wymagań określonych w przepisach, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza kontrole urzędową.

 

Do zadań Sekcji Higieny Komunalnej należy również:

Ø   egzekwowanie należytego stanu technicznego, funkcjonalnego i higienicznego takich obiektów jak:

- zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej

-   hotele oraz inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, w tym agroturystyka

-   obiekty wczasowo - turystyczne

-   domy pomocy społecznej

-   ustępy publiczne

-   inne obiekty użyteczności publicznej: apteki, ośrodki kultury, kina,   

    -   obiekty sportowe, cmentarze, zakłady pogrzebowe, stacje paliw

Ø    opracowywanie ocen i analiz stanu sanitarnego, danych statystycznych, sprawozdań dotyczących działalności sekcji

Ø    opiniowanie warunków organizacji imprez masowych na wniosek ich organizatorów

Ø   wydawanie zezwoleń na ekshumację i przewóz zwłok ( do pobrania: wzór wniosku i wymaganych oświadczeń)

Ø   współdziałanie z organami władzy samorządowej i innymi inspekcjami w ramach sprawowanego nadzoru

Ø   rozpatrywanie skarg i interwencji w merytorycznym zakresie działania.