Głównej zawartości

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

 

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

  • Uczestniczenie przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie planów:

        zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby opracowania ,,Prognoz skutku wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze” przy ustalaniu i zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

        prowadzenie ścisłej współpracy z terenowymi organami administracji rządowej i samorządem terytorialnym w zakresie uzgadniania „planów…”

  • Uzgadnianie uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko dla których raport może być wymagany,
  • Uzgadnianie dokumentacji projektowej przy udziale przedstawicieli działów merytorycznych,
  • Kontrole obiektów w trakcie realizacji z udziałem przedstawicieli działów merytorycznych, Inspekcji Pracy, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Odbiory obiektów przekazywanych do użytkowania z udziałem przedstawicieli działów merytorycznych, Inspekcji Pracy, Inspekcji Weterynaryjnej i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Uczestnictwo w wizjach lokalnych z przedstawicielami terenowych organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego,    w szczególności w zakresie związanym z ochroną środowiska naturalnego.